Ban giám hiệu nhà trường gồm có 3 đồng chí

Hiệu trưởng: Đồng chí Lương Thị Liên- Trình độ chuyên môn Đại học; 

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Hiền- Trình độ Đại học

Phó hiệu trưởng: Lý Thị Xuân- TRình độ Đại học